Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Közterület gondozás

Közterület gondozás

Zöldterület gondozás

Zöldterület gondozás

Út-Híd-Belvíz

Út-Híd-Belvíz

Közterület karbantartás

Közterület karbantartás

Parkolás

Parkolás

Miskolci Állatkert

Miskolci Állatkert

Állategészségügyi telep

Állategészségügyi telep

Városi Temetők

Városi temetők

Városi Piacok

Városi Piacok