Kárbejelentő lap - Tájékoztató

Tájékoztatás a kárrendezésről

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. károkozásával kapcsolatosan a kárrendezéshez szükséges:

  1. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által kiállított jegyzőkönyv a kár elismeréséről (pl. kavicsfelverődés), vagy
  2. rendőri jelentés a káresemény megtörténtéről (pl. úthiba), vagy
  3. tanúnyilatkozatok a káresemény megtörténtéről (pl. úthiba) és
  4. képfelvételek a kárról (sérülésről), amelyen a dolog azonosítható és lehetőség szerint a káresemény helyszíne is (minden káreseménynél) és
  5. árajánlat és/vagy számla a javításról/helyreállításról és
  6. gépjármű forgalmi engedély/tulajdoni lap bemutatása a károsult tulajdonos tisztázása végett és
  7. a „kárbejelentés” megnevezésű nyomtatvány kitöltése, illetve
  8. amennyiben nem a károsult jár el, meghatalmazás a tulajdonostól.

A fenti dokumentumokat személyesen (3531 Miskolc, Győri kapu 48-50., H-CS: 7:30-16:00; P: 7:30-13:30), postai úton (3501 Miskolc Pf. 57.), illetve elektronikus úton (bejelentes@varosgazda.hu) is megküldheti.


A dokumentumok hiánytalan beérkezését követően jön létre az ön kárigénye, amely azt követően kivizsgálásra kerül. Amennyiben Társaságunk felelőssége kétséget kizáróan fennáll, úgy a kár megtérítésre kerül, egyéb esetben tájékoztatást kap.


A kár megtérítéséhez megállapodás megkötése szükséges a károsult és Társaságunk között, amely alapján a kifizetés a kárbejelentő lapon szereplő bankszámlaszámra történő átutalással teljesül, amelynek tulajdonosa szintén a károsult kell, hogy legyen.


Felelősség elismerésére és azt követően kárrendezésre csak Társaságunk felelősségének egyértelműsége, kétséget kizáró bizonyítottsága, valamint a káresemény és Társaságunk felróható magatartása közötti okozati összefüggés megléte esetén van mód. E feltételek hiányában a kár megtérítésére sincs lehetőségünk.


A benyújtott számlán ill. árajánlaton értelemszerűen a károsult (a károsult a károsodott gépjármű vagy dolog tulajdonosa) kell, hogy szerepeljen vevőként, továbbá azon szükséges feltüntetni a károsodott dolog valamely azonosítóját, a költségek megnevezését, a nettó, ill. bruttó jelölést az összegekre vonatkozóan, keltet, és a kibocsátó cég nevét, adatait, képviselőjének aláírását, bélyegzőjét.


A 100.000 Ft-nál nagyobb mértékű kár esetén szükséges árajánlat benyújtása, amely alapján biztosítási ügyintézést veszünk igénybe, kárszakértő fogja gépjárművét szemlézni, így az ezt megelőző javíttatás és számla elfogadása nem lehetséges, csak szükséges és indokolt esetben.

Amennyiben nem számla alapján kéri rendezni kárát, hanem árajánlat alapján, úgy nettó összeget áll módunkban megtéríteni.


Amennyiben a károsult úgy dönt, hogy nem részére kell a kártérítés összegét átutalni, úgy a károsultnak a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-hez meghatalmazást kell intéznie, melyen szerepelnek a meghatalmazott azonosító adatai, továbbá az, hogy a meghatalmazott ügyében eljárhat és egyértelmű rendelkezés arról, hogy a kárrendezés a meghatalmazott részére történjen.


Elutasítás esetén kárigényének érvényesítése végett a továbbiakban az illetékes járásbírósághoz fordulhat.


Tájékoztatás az adatkezelésről

Az adatkezelő: Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. (ügyvezető: Osváth Zoltán Zsolt, elérhetőség: +36 46/412611)

Az adatvédelmi tisztviselő: L Tender-Consulting Kft., info@ltender.hu

Az adatkezelés célja: a kárigény kivizsgálása, a kár megtérítése

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: amennyiben adatait nem adja meg, nem tudjuk kárigényét kivizsgálni, kárát megtéríteni

Adattovábbítás: szükség esetén felelősségbiztosítónk részére (Generali Biztosító Zrt.)

Tárolás: elektronikusan és papír alapon, szabályozott és biztonságos módon, 5 évig (kárigény elévüléséig)

Az érintett jogai: a kezelt adatokról tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás, hatósághoz fordulás joga (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 3911400 )

Adatainak megadásával adatainak kezeléséhez hozzájárul.


Kárbejelentő lap letöltése