Kárbejelentő lap - Tájékoztató

Tájékoztatás a kárrendezésről

Tájékoztatás a felvett jegyzőkönyvvel kapcsolatban:

A káresemény helyszínén, továbbá az utólag felvett jegyzőkönyv nem minősül Társaságunk részéről felelősség elismerésének, illetve a jegyzőkönyv felvétele nem jelent kárbejelentést, azaz Társaságunk nem indítja meg automatikusan az eljárást. A kárrendezési eljárás megindításához, valamint az ügy érdemi elbírálásához szükséges a Károsult által a kárbejelentő lap kitöltése, továbbá a csatolandó dokumentumok Társaságunk részére történő megküldése.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. károkozásával kapcsolatosan a kárrendezéshez szükséges:

  1. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által kiállított jegyzőkönyv a káreseményről (pl. kavicsfelverődés), vagy
  2. rendőri jelentés, ill. hatósági okirat a káresemény megtörténtéről (pl. úthiba), vagy
  3. teljes bizonyító erejű magánokiratba6 foglalt tanúnyilatkozatok a káresemény megtörténtéről (pl. úthiba), és
  4. képfelvételek a kárról (sérülésről), amelyen látszik a jármű rendszáma és lehetőség szerint a káresemény helyszíne is (minden káreseménynél) és
  5. árajánlat és/vagy számla a kártalanításról, és
  6. gépjármű törzskönyv/forgalmi engedély/tulajdoni lap bemutatása a károsult tulajdonos tisztázása végett, és
  7. úthibába hajtásból eredő kár esetén a gépjárművet vezető vezetői engedélye, és
  8. jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén cégszerűen aláírt nyilatkozat az ÁFA-visszaigénylésére vonatkozóan (hatályos jogszabályok alapján)
  9. a „kárbejelentés” c. nyomtatvány kitöltése, illetve
  10. amennyiben nem a károsult jár el, meghatalmazás a károsulttól.

A fenti dokumentumokat személyesen (3531 Miskolc, Győri kapu 48-50., H-CS: 7:30-16:00; P: 7:30-13:30), postai úton (3501 Miskolc Pf. 57.), illetve elektronikus úton (bejelentes@varosgazda.hu) is megküldheti.

A dokumentumok hiánytalan beérkezését követően kárigényét Társaságunk megvizsgálja, és amennyiben kétséget kizáróan fennáll felelőssége, úgy megtéríti kárát.

A kár megtérítéséhez szükséges egy megállapodás megkötése a károsult és Társaságunk között, ez alapján tudjuk a kifizetést teljesíteni a kárbejelentő lapon szereplő bankszámlaszámra átutalással, melynek tulajdonosa szintén a károsult kell, hogy legyen.

A számlán ill. az árajánlaton a károsult (a károsult a károsodott gépjármű vagy dolog tulajdonosa) kell, hogy szerepeljen vevőként, továbbá azokon szükséges feltüntetni a károsodott dolog valamely azonosítóját, a költségek megnevezését, a nettó, ill. bruttó jelölést az összegekre vonatkozóan, keltet, és a kibocsátó cég nevét, adatait, képviselőjének aláírását, bélyegzőjét.

A számlán ill. az árajánlaton a károsult (a károsult a károsodott gépjármű vagy dolog tulajdonosa) kell, hogy szerepeljen vevőként, továbbá azokon szükséges feltüntetni a károsodott dolog valamely azonosítóját, a költségek megnevezését, a nettó, ill. bruttó jelölést az összegekre vonatkozóan, keltet, és a kibocsátó cég nevét, adatait, képviselőjének aláírását, bélyegzőjét.

Megelőző javíttatás esetén olyan közeli fényképfelvételek csatolása szükséges, melyeken a kár, sérülés jól látható.

Amennyiben nem kifizetett számla alapján kéri rendezni kárát, hanem árajánlat alapján, úgy nettó összeget áll módunkban megtéríteni.

Amennyiben a károsult úgy dönt, hogy nem részére kell a kártérítés összegét átutalni, úgy a károsultnak a Miskolci Városgazda N. Kft-hez meghatalmazást kell intéznie, melyen szerepelnek a meghatalmazott azonosító adatai, továbbá az, hogy a meghatalmazott ügyében eljárhat és egyértelmű rendelkezés arról, hogy a kárrendezés a meghatalmazott részére történjen.

Felelősség elismerésére és azt követően kárrendezésre csak Társaságunk felelősségének egyértelműsége, kétséget kizáró bizonyítottsága, valamint a káresemény és Társaságunk felróható magatartása közötti okozati összefüggés megléte esetén van mód. E feltételek hiányában a kár megtérítésére nincs lehetőségünk.

A kárigény elutasítása esetén kárigényének érvényesítése végett a továbbiakban az illetékes járásbírósághoz (Miskolci Járásbíróság) fordulhat.


Tájékoztatás az adatkezelésről

Az adatkezelő: Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. (ügyvezető: Osváth Zoltán Zsolt, elérhetőség: +36 46/412611)

Az adatvédelmi tisztviselő: L Tender-Consulting Kft., info@ltender.hu, +36 70/7735903 Az adatkezelés célja: a kárigény kivizsgálása, a kár megtérítése

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén: amennyiben adatait nem adja meg, nem tudjuk kárigényét kivizsgálni, kárát megtéríteni

Adattovábbítás: szükség esetén felelősségbiztosítónk részére Union Biztosító Zrt. Tárolás: elektronikusan és papír alapon, szabályozott és biztonságos módon, 5 évig (kárigény elévüléséig) Az érintett jogai: a kezelt adatokról tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás, hatósághoz fordulás joga (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 3911400)

Adatvédelmi tájékoztatónkat Társaságunk honlapján megtekintheti az alábbi linken: Tájékoztató és folyamatleírás (Kárbejelentés)

Adatainak megadásával adatainak kezeléséhez hozzájárul.


Kárbejelentő lap letöltése