Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok határozott időre szóló hasznosításra

2021-05-19

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatni kívánja a járványügyi vészhelyzet miatt hátrányos helyzetbe került miskolci lakosokat, ezért a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

PÁLYÁZATOT HIRDET

a vagyonkezelésében lévő,

kiskerti művelésre alkalmas

ÖNKORMÁNYZATI tulajdonú ingatlanok

határozott időre szóló

HASZNOSÍTÁSÁRA

A pályázati kiírásban megjelölt ingatlanok határozott időtartamra vehetőek használatba a pályázat elbírálását követően megkötésre kerülő szerződés hatályba lépését követő 18 hónapos határozott időtartamra. A szerződéses időtartam a határozott időtartam lejártát követően meghosszabbítható.  

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Ki pályázhat?

A pályázaton a rekreációs célú földterületek esetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerinti földművesnek nem minősülő miskolci lakóhellyel, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár, illetve mezőgazdasági termelőszervezetnek nem minősülő civil szervezet, míg az egyéb beépítetlen területek esetében miskolci lakóhellyel, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező belföldi természetes személy, vehet részt.

A pályázat formai követelménye, benyújtásának módjai:

A pályázatot a jelen kiírás mellékletét képező ADATLAP kitöltésével, NYILATKOZAT aláírásával és a mellékletek csatolásával kell benyújtani, elektronikus úton a varosgazda@varosgazda.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban, postai úton tértivevénnyel a borítékon feltüntetve a pályázott ingatlan helyrajzi számát, a pályázatra történő utalás tényét. A kiíró az átvételkor az elektronikusan benyújtott pályázatok esetében visszaigazolja a benyújtás tényét, a postai úton beérkezett pályázatok beérkezését a tértivevény igazolja.

Pályázatot benyújtani saját néven, vagy meghatalmazott útján lehet, a meghatalmazást közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Egy földterületre egy személy csak egy pályázatot nyújthat be, ellenkező esetben a pályázó minden pályázata érvénytelen.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatok beadásának határideje: 2021. május 20.

A pályázat határidőben történő beadásának minősül a pályázat 2021. május 20. nap 16.00 óráig a megadott e-mail címre történő megküldése, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. központi telephelyén biztosított gyűjtőládába történő behelyezése 2021. május 20. nap 16.00 óráig, valamint a postai úton továbbított pályázatok esetén a 2021. május 20. napján történő postára adás igazolt dátuma.

A postai beadás esetén a postacím: Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Cím: 3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.

Elektronikus beadás esetén e-mail cím: varosgazda@varosgazda.hu

A pályázatok bontása és értékelése 2021. május 27. napján történik meg, amelyről a kiíró jegyzőkönyvet vesz fel.

A pályázathoz csatolni kell:

  • személyi igazolvány és lakcímkártya másolata

A földterületeket tartalmazó lista tartalmazza a területek másfél éves hasznosítási díját, a befizetendő óvadéki díjat, és két darab térképcsatolmányt, melyből az egyik a megközelíthetőségre vonatkozik, míg a másik a helyi beazonosításban ad segítséget.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálása a pályázatok bontását követő 8 napon belül történik meg.  

Csak a jelen pályázati felhívásnak megfelelő formai és tartalmi kellékekkel rendelkező pályázat minősül érvényes pályázatnak. A hiányos, nem a megfelelő formában és módon benyújtott pályázat érvénytelen, beadásához semmilyen joghatás nem fűződik!

Amennyiben ugyanazon ingatlanra több pályázat érkezi be, a kiíró licittárgyalást tart, pályázat nyertese az a pályázó, aki az éves díjra a legmagasabb ajánlatot teszi. A licitálás lebonyolításáról a kiíró jegyzőkönyvet vesz fel. A licittárgyalás helyéről, idejéről a kiíró a pályázatok bontását követő 3 napon belül értesíti a pályázókat.

Amennyiben licittárgyalásra nem kerül sor, az eljárás eredményéről a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. az elbírálástól számított 8 napon belül értesíti a pályázókat.

FONTOS! A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A szerződéskötéssel kapcsolatos tudnivalók:

A pályázat nyertesének a pályázat eredményéről való értesítéstől számított 15 napon belül kell a szerződést megkötnie.

Csak olyan pályázóval köthető szerződés, aki vállalja a mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási rendjéről szóló 12/2015. (IV.17) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott bruttó hasznosítási díj másfél évre eső összegét, valamint az éves bruttó hasznosítási díj fél évre eső összegének megfelelő mértékű óvadéki díj előre történő megfizetését.

Az összeg befizetési határideje megnyert pályázat esetén a használatba adó kiértesítésének tudomásul vételétől számított 8 munkanap, amelyet Használó átutalással köteles Használatba adó UNICREDIT Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000004-07000007 számú bankszámlaszámára megfizetni.

Miskolc, 2021. 05. 15.                                                                                     

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati adatlap (.doc)
Pályázati adatlap (.pdf)
Pályázati kiírás (.pdf)

Térképek: