Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2020-01-22

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. (székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 48-50. Cg.: 05-09-017452, adószám: 20643522-2-05, KSH szám: 20643522-0161-572-05, képviseli: Bátyi Zsolt ügyvezető) a továbbiakban Kiíró

nyilvános pályázati eljárás keretében bérbe adja

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében lévő 11110/3 helyrajzi számon nyilvántartott 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 105. címen található 36 m2 alapterületű üzlet helyiséget (továbbiakban Bérlemény) virágbolt üzemeltetése céljából.

A bérlemény minimális bérleti díjának mértéke 200.000 Ft/hó + ÁFA, azaz kettőszázezer forint/hó + ÁFA.

Jelige: „Virágbolt”

1. Fogalom meghatározások:

1.1. Kiíró:

A nyilvános pályázat kiírója:

Kiíró neve:                                                     Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Kiíró címe:                                                     3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.

Kiíró kapcsolattartója:                                   Józsa István

Kapcsolattartó központi telefonszáma:         +36-46-353-909

Kapcsolattartó e-mail címe:                           info@temeto-miskolc.hu

1.2. Ajánlattevők köre:

Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók.

1.3. Ajánlattevő:

Aki a jelen pályázati eljárás során pályázati ajánlatot nyújt be a Kiíróhoz.

1.4. Pályázati felhívás:

A Bérlemény bérbeadására a Kiíró által közzétett hirdetmény.

1.5. Részletes tájékoztató:

A Kiíró által honlapján közzétett, a Bérlemény bérbeadására irányuló pályázati kiírást és a pályázati eljárás részletes szabályait tartalmazó jelen dokumentum.

1.6. Pályázati ajánlat (ajánlat):  

Az Ajánlattevők által benyújtott pályázati ajánlat, annak valamennyi csatolt mellékletével együtt.

2. A nyilvános pályázat tárgya

2.1. A nyilvános pályázat tárgya a Bérlemény bérbeadása 2020. február 1-től határozatlan időtartamra – a jogszabályi előírások szerint virágbolt céljából való használatra.

2.2.A Bérlemény részletes bemutatása, méretei:

A Bérlemény természetben a 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 105. szám alatti telephelyen található, és összesen 36 m2 területű. Az épület elektromos almérővel felszerelt. A berendezés és a felszerelések nem képezik részét a Bérleménynek, azok biztosítása a Bérlő feladata.

3. A pályázati ajánlattal szemben támasztott követelmények

3.1. A Kiíró által meghatározott minimális havi bérleti díj – amelynél kisebb összegű ajánlat nem tehető – 200.000 Ft/hó + ÁFA, azaz kettőszázezer forint/hó + ÁFA.

A bérleti díjat a Nyertes Ajánlattevő havi rendszerességgel, egy összegben, átutalással köteles megfizetni a Kiíró részére. A Kiíró halasztott fizetést vagy részletfizetést nem fogad el.

Az Ajánlattevő az ajánlatában köteles feltüntetni az általa megajánlott havi bérleti díj összegét.

A bérleti díj nem tartalmazza a Bérlemény használatával kapcsolatosan felmerült közüzemi és egyéb díjakat, költségeket, (például víz, villany, csatorna, szemétdíj, fűtés, karbantartási költségek, stb.) mely – bérleti díjon felül fizetendő – kizárólagosan és teljes egészében Nyertes Ajánlattevőt terheli.

- a külön almérővel mért elektromos energiafelhasználás díját a Nyertes Ajánlattevő a Kiíró részére havonta, az almérő által számított fogyasztásnak megfelelően fizeti meg.

- a hulladékszállítás- és elhelyezés díját a Nyertes Ajánlattevő közvetlenül fizeti meg a szolgáltató részére, a Bérlő saját nevére szóló közüzemi szerződést köt a bérleti szerződés hatályba lépése napján.

A Nyertes Ajánlattevő saját maga köteles gondoskodni a Bérlemény értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, karbantartásáról.

A Nyertes Ajánlattevő saját maga köteles gondoskodni a Bérlemény üzemeltetéséhez szükséges törvényi előírások teljesítéséről és a szükséges engedélyek meglétéről.

3.2. A Kiíró és a pályázat nyertese egymással bérleti szerződést köt, melynek alapján a jogviszonyuk további feltételeit a szerződés tartalmazza.

4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

A Pályázat Nyertese köteles a bérleti szerződés megkötését megelőzően 2 havi bérleti díj összegének megfelelő összegű óvadékot, a nyertességről szóló értesítés átvételét követő 5 munkanapon belül a Kiíró 10918001-00000004-07000007 számú számlájára történő átutalással megfizetni. Az óvadék ily módon történő megfizetése a bérleti szerződés megkötésnek feltétele.

Amennyiben a pályázat nyertese az óvadékot ezen határidőn belül nem fizeti meg a Kiíró részére, a Kiíró jogosult az értékelés során a következő helyre rangsorolt pályázóval való szerződéskötésre.

Az óvadékot a Kiíró a bérleti szerződésben meghatározott célokra használhatja. Az Ajánlattevő az ajánlatában az óvadék összegének elfogadásáról és annak megfizetéséről köteles nyilatkozni, amely az ajánlat érvényességi feltétele.

A befizetett óvadék visszafizetését vagy bármilyen más módon történő beszámítását a bérleti jogviszony fennállása alatt a Nyertes Ajánlattevő Kiírótól nem követelheti.

5. Az ajánlatok rangsorolása

Kiíró a beérkezett és érvényes ajánlatokat – Az ajánlatok rangsorolásakor - a megajánlott havi bérleti díj mértéke alapján bírálja el. Az érvényes ajánlatot benyújtók közül a pályázatot a legmagasabb bérleti díjat megajánló ajánlattevő nyeri.

6. Kizáró okok

Nem jogosult ajánlat benyújtására, aki:

 • a Kiíróval szemben lejárt tartozással rendelkezik,
 • ellene csőd-, felszámolási eljárás indult, továbbá végelszámolását kezdeményezték, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll, jogutód nélküli megszüntetése folyamatban, tevékenységét saját döntése alapján saját maga vagy az arra jogosult szerv felfüggesztette,
 • szervezetében vezetői tisztséget betöltő személy ilyen tisztség betöltését kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdése alapján, tevékenységét korlátozó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
 • az Nvt. 3. §-a alapján nem minősül átláthatónak.

7. Az ajánlat kötelező tartalmi elemei és az ahhoz csatolandó mellékletek

Az ajánlattevő a jelen felhívás pályázati ajánlatában köteles feltüntetni az általa megajánlott havi nettó bérleti díj összegét, amely az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

Ajánlattevő a pályázati ajánlatához köteles – az alábbi nyilatkozatok közül a rá vonatkozókat! – csatolni:

 • Pályázati adatlapot,
 • Átláthatósági nyilatkozatot

8. Közös ajánlat

Kiíró a közös ajánlat benyújtását nem teszi lehetővé.

9. Az ajánlat benyújtása

9.1. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2020. január 30. nap 12 óra 00 perc

9.2. Az ajánlat benyújtásának formai előírásai

Az ajánlatot úgy kell összeállítani, hogy a pályázati ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibák kijavítását, ez esetben azonban a javítást az ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek a kézjegyükkel külön el kell látniuk. A bérleti díj összege nem javítható.

A pályázati ajánlatot oldalszámozással kell ellátni, aminek eggyel kell kezdődnie és oldalanként eggyel kell növekednie. Elegendő a szöveget vagy számokat tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat, a címlapot és a hátlapot is el lehet látni számozással, ez azonban nem szükséges.

9.3. Az ajánlat benyújtásának helye és módja

Az ajánlatot lezárt csomagban vagy borítékban, magyar nyelven, a jelen pályázati felhívásban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően, írásban, postai úton vagy személyesen, a képviseletre jogosult személy vagy meghatalmazott képviselő útján kell benyújtani Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. székhelyén (székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.) egy eredeti példányban.

Az ajánlaton fel kell tüntetni:

 • az „Ajánlat”kifejezést,
 • a következő jeligét: „Virágbolt”
 • valamint a következő feliratot: „A bontás időpontjáig (2020.január 30. 12 óra 15 perc) nem nyitható fel!”.

Az ajánlatot tartalmazó lezárt csomagon vagy borítékon egyéb felirat, cégjelzés vagy feladó nem szerepelhet.

A postai úton megküldött ajánlatnak a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. címére az ajánlat benyújtására előírt határidő lejárta előtt be kell érkeznie.

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. munkatársa átvételi elismervénnyel igazolja. Az ajánlatok személyes benyújtására munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 800 órától 1600 óráig, pénteken 800 óra és 1300 óra között van lehetőség.

Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, a Kiíró az elkésett ajánlatokat jogosult felbontani és azt az ajánlattevő részére visszaküldeni, azzal a tájékoztatással, hogy az ajánlat – annak elkésettsége okán – az ajánlatok értékelésénél nem vehető figyelembe.

Az ajánlat benyújtásával vagy egyéb, a zártkörű pályázati eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az ajánlattevő viseli.

10. Ajánlati kötöttség

10.1. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok csak a Kiíró felhívására módosíthatók, a megajánlott havi bérleti díj azonban nem módosítható és a módosított pályázati ajánlatnak is meg kell felelnie a jelen tájékoztatóban meghatározott valamennyi feltételnek.

10.2. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő elteltét követően kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidő lejártától számított 30 napig kötve van.

10.3. Amennyiben Kiíró az ajánlat elbírálási határidejét meghosszabbítja, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége annak függvényében meghosszabbodik.

11. Az ajánlatok felbontása és a pályázati eljárás eredményének megállapítása

11.1. A határidőben beérkezett pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat/csomagokat a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 2020. év január hó 30 nap 12 óra 15 perckor bontja fel, amelyről jegyzőkönyvet készít. A bontáson a Kiíró képviselői lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak.

Amennyiben a bontáson a Kiíró Értékelő Bizottsága azt állapítja meg, hogy valamelyik ajánlat hiánypótlásra szorul, az adott ajánlattevőt jelen tájékoztató 15. pontja alapján a hiányok pótlására felhívja.

Kiíró az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napon belül bírálja el, és állapítja meg a pályázat eredményét, amelyet valamennyi ajánlattevővel az elbírálást követő 8 napon belül írásban közöl.

11.2. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:

 • nem érkezett érvényes pályázati ajánlat;
 • a benyújtott ajánlatok egyike sem felel meg a felhívásban foglalt feltételeknek (az esetleges hiánypótlást követően sem);
 • a pályázati eljárás a felhívás 14. és 15. pontjában foglaltak következtében érvénytelen.

Ha a nyilvános pályázati eljárás egy alkalommal eredménytelenül zárul, a Kiíró a későbbiekben a pályázati eljárást zártkörűen is lefolytathatja.

12. A bérleti szerződés megkötése

12.1. A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre a nyilvános pályázati eljárás eredményéről szóló értesítésnek a nyertes ajánlattevő általi kézhezvételét követő 15 napon belül kerül sor.

12.2. Amennyiben a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, a Kiíró jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni. A Kiíró új pályázat kiírása helyett a meghiúsulástól számított 30 napon belül jogosult felajánlani az ajánlatok értékelésénél a soron következő helyezett részére, hogy a Nyertes Ajánlattevő által megajánlott feltételekkel a Kiíróval szerződést kössön.

12.3. Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő a pályázati nyertességéről szóló értesítés általa történő tudomásulvételétől számított 5 munkanapon belül az óvadék fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Kiíró jogosult az óvadék befizetésére előírt határidő elmulasztását követően a nyertes ajánlattevő helyett az ajánlatok értékelésénél a soron következő helyezett ajánlatevővel bérleti szerződést kötni. A Kiíró új pályázat kiírása helyett a meghiúsulástól számított 30 napon belül jogosult felajánlani az ajánlatok értékelésénél a soron következő helyezett részére, hogy a nyertes ajánlattevő által megajánlott feltételekkel a Kiíróval szerződést kössön.

12.4. Amennyiben a bérleti szerződés aláírásától számított 30 napon belül a bérleti díj fizetési kötelezettségét nem kezdi meg, vagy az ingatlant nem veszi birtokba, a Kiíró a felsorolt feltételek bármelyikének bekövetkezése esetén a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállhat.

Ezekben az esetekben a szerződő felek – megállapodásuktól függően – úgy is dönthetnek, hogy a megkötött szerződést megszüntetik vagy felbontják. A bérleti szerződés jelen pontban foglalt okból történő megszűnése esetén a Kiíró – új pályázat kiírása helyett – a szerződés ilyen okból történő megszűnésétől számított 30 napon belül jogosult felajánlani az ajánlatok értékelésénél a soron következő helyezett részére, hogy a nyertes ajánlattevő által megajánlott feltételekkel a Kiíróval szerződést kössön.

12.5. Az értékelés során a szerződéskötésre jogosultat követő helyre rangsorolt ajánlattevő – az előírt feltételek bekövetkezése esetén – sem követelheti a jelen részletes tájékoztató 12.2., 12.3., 12.4. pontjai szerinti eljárást, annak kezdeményezésére kizárólag a Kiíró saját mérlegelése alapján jogosult. A jelen felhívás 12. pontjának alpontjaiban meghatározott ok folytán a Kiíróval szemben követelést nem támaszthat.

13. Az ajánlat érvényessége

Érvényes az ajánlat, ha:

 • megfelel a pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek;
 • azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be, az ajánlat postai úton történő megküldése esetén az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig a Kiíróhoz megérkezett;
 • az ajánlat tartalmazza a felhívásban foglalt tartalmi előírásokat és ahhoz valamennyi, meghatározott melléklet csatolásra került;
 • az ajánlattevő az ajánlatot a jelen felhívásban részletezett formai előírásoknak megfelelően nyújtja be;
 • az ajánlatevővel szemben a jelen felhívásban foglalt kizáró okok egyike sem áll fenn, és nem került sor az ajánlattevőnek a pályázati eljárásból történő kizárására.

14. Hiánypótlás

Az ajánlattevő általi önkéntes hiánypótlásra az ajánlat benyújtásától számított legfeljebb 5 munkanapon belül, vagy a Kiíró felhívására vonatkozó hiánypótlásra a Kiíró erre irányuló felhívása átvételének időpontjától számított legfeljebb 5 munkanapon belül van lehetőség.

A hiánypótlás az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeit nem érintheti, nem módosíthatja, egyebekben a hiányok pótolhatók. Amennyiben a hiánypótlás ezzel ellentétes, az az ajánlati kötöttség megsértésének minősül és az ajánlat érvénytelenné nyilvánítására kerül sor. Amennyiben a hiánypótlásra nem vagy nem határidőben kerül sor, illetve ha az a pályázati ajánlat elbírálására kerülő tartalmi elemeit érinti vagy módosítja, akkor a Kiíró az ajánlat elbírálásakor – a hiánypótlás figyelmen kívül hagyásával – csak az eredeti pályázati ajánlatban foglaltakat veszi figyelembe.

15. Az ajánlat érvénytelensége

Érvénytelen az ajánlat, ha az érvényességi feltételeknek részben vagy egészben, a hiánypótlást követően sem felel meg. Az érvénytelen ajánlat az ajánlatok értékelésénél nem vehető figyelembe.

16. A nyilvános pályázati eljárás érvénytelensége

Érvénytelen az eljárás, ha az ajánlat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, valamelyik részt vevő fél az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el, illetve ha valamelyik részt vevő fél vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette. A nyilvános pályázati eljárás érvénytelenségének megállapítása esetén a nyilvános pályázat lefolytatását meg kell ismételni.

17. Költségviselés

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőket terheli. A Kiíró nem felelős és nem köteles fizetni az olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlattevőnél merülnek fel. A Kiíró semmilyen esetben sem kötelezhető az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére.

18. A pályázati eljárás nyelve

A pályázati eljárás és az ajánlat nyelve a magyar. Az ajánlathoz csatolandó valamennyi, nem magyar nyelven kiállított dokumentumot – a kötelezően becsatolandó iratokat és az ajánlattevő által becsatolni kívánt egyéb iratokat is ideértve – az ajánlathoz hiteles magyar nyelvű fordításban is mellékelni kell.

19. A pályázati eljárás és a pályázati felhívás titkossága

A pályázati felhívás kizárólag a pályázati ajánlatok elkészítéséhez használható fel. A pályázati felhívás egésze vagy annak bármely része kizárólag a pályázati ajánlatok elkészítéséhez és benyújtásához használható fel, annak egyéb célra történő felhasználása tilos.

Az ajánlattevő a szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a Kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személyeknek tájékoztatást nem adhat.

20. A bérlemény megtekintésének lehetősége

A Kiíró 2020. január 27. 10 óra 00 perckor tartandó helyszíni bejáráson biztosítja a Bérlemény megtekintésének lehetőségét, amelyről jegyzőkönyv készül.